The objective of the engagement was to analyze project proposals from MZ - Local Communities in order to improve the quality of applications and development projects. Within our assistance local communities have developed and improved quality of the 76 different project proposals in:
1) Local community infrastructure reconstruction
- roads
- pipe lines and water collectors
- public facilities reconstruction (schools, health institutions, sport facilities)
- sanitation reconstruction

March 6, 2017 - 13:46


During the PCM (Project Cycle Management) training, special attention is paid to drafting of the budgets for each project and client. Budgeting is one of the most important components of project proposals. High-quality education during training in the field of market research, labor prices, prices of services and material, new technologies, sales and after-sales services, calculations and categorization of costs, legal and regulatory framework, PRAGUE criteria certainly contributes to development of the high-quality budget documents.

March 6, 2017 - 13:36


Tokom treninga iz PCM-a (Upravljanja projektnim ciklusom) posebna pažnja posvećuje se izradi nacrta budžeta za svaki pojedinačni projekat i klijenta. Budžetiranje je jedna od najznačajnijih komponenti kvalitetnog projektnog prijedloga. Kvalitetna edukacija i osposobljavanje polaznika naših edukacija iz oblasti istraživanja tržišta ponude, tekućih cijena rada, usluga i materijalnih sredstava, novih tehnologija, prodajnih i postprodajnih usluga, kalkulacije i kategorizacije troškova, pravnog i zakonskog okvira, PRAG kriterija sigurno doprinosi izradi kvalitetnih budžetskih dokumenata.

March 2, 2017 - 11:03


BEZEC DSK evaluates customer satisfaction of the provided services. We evaluate quality of provided services from professional, technical and human aspects and conduct evaluation by own or by methodologies specified by our principal. During each cycle of the services i.e. training, education, development projects, development of marketing and business plans, implementation of QMS ISO and other quality management system, we perform a final evaluation of customer satisfaction using surveys and interviews.

February 28, 2017 - 16:53


BEZEC DSK tokom pružanja svih vrsta usluga procjenjuje zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama. Evaluaciju kvaliteta usluga sa stručnog, tehničkog i ljudskog aspekta provodimo vlastitim metodologijama, ili metodologijama koje odredi naš nalogodavac. Tokom svakog ciklusa pružanja usluga npr. treninga, edukacija, izrade projekata, izrade marketing ili biznis planova, implementacija QMS ISO i drugih sistema za upravljanje kvalitetom, putem anketa i intervjua vršimo završnu procjenu zadovoljstva klijenata pruženim uslugama.

February 28, 2017 - 16:33


Cilj angažmana bio je da se izvrši analiza prijedloga projekata MZ - mjesnih zajednica, kako bi se unaprijedio kvalitet aplikacija i razvojnih projekata. Tokom posjeta i radnih sesija na terenu prezentirali smo praktične preporuke za osoblje MZ u skladu sa PCM LFA metodologijom. Članovima razvojnih timova pružili smo suštinske povratne informacije u vezi sa prijedlozima projekata MZ kao i sugestije za poboljšanje. Sama sesije je bila upotpunjena sa materijalima i uputam. Izvještaji sa uputama su uručeni svakom podnosiocu projekta u MZ po završetku radne sesije/mentoring sastanka.

February 28, 2017 - 13:42